دوره 0 تا 100 بازارهای مالی به همراه مشاوره رایگان یکماهه

تلفن

بها

45,000,000 ریال 50%
22,500,000 ریال

کد تخفیف:

۹٪ مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ کل افزوده می شود